فیلم استرچ

تعریف:

این فیلم ها گرمانرم هستند و از مواد پلی اتیلن و …. که با اعمال نیروی کششی مناسب ازدیاد طول پیدا کرده که پس از حذف نیروی اعمال شده به حالت اولیه خود باز می گردند. این فیلم ها معمولا در صنایع بسته بندی علی الخصوص در بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود. این فیلم ها شفاف بوده و دارای استحکام بالایی است.

موارد استفاده: بسته بندی انواع اشیاء می باشد.